Juridische voorwaarden

Wanneer een bezoeker van deze website gebruik maakt (bijvoorbeeld: doorsturen van berichten, invullen van gegevens, raadplegen van de website, aanklikken van links, aanvragen van informatie, e.d.) houdt dit gebruik zijn akkoord in met de hierna volgende gebruikersvoorwaarden.

1. Verwerking persoonsgegevens
Think Zebra respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Wij passen de regels toe van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast past Think Zebra eveneens de Europese verordening 2016/679 inzake de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen (beter gekend als “GDPR”) toe.

De persoonlijke gegevens, die Think Zebra via haar website verzamelt, worden verwerkt door Diane Wynants, eigenaar van Think Zebra. De verzamelde gegevens worden door haar gebruikt voor interne administratieve doeleinden, verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op diane@thinkzebra.be.

De verzamelde persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan derden.

U kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die Think Zebra over u verwerkt heeft en u heeft het recht foutieve gegevens te laten verbeteren.

Aanvullende inlichtingen kan men bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, +32 2 213 85 40.

2. Aansprakelijkheid
Think Zebra kan, behalve in geval van haar eigen opzet of grove fout, nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het gebruik dat u maakt van deze website. Think Zebra garandeert niet de correctheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. De bezoeker erkent dat de informatie op de website kan veranderd worden, zonder dat hij hiervan op de hoogte wordt gesteld. De op de website aanwezige links naar andere websites brengen geen enkele aansprakelijkheid mee van Think Zebra voor de inhoud en werking van de gelinkte website.

3. Rechtskeuze en bevoegdheid
Alle betwistingen aangaande het gebruik van de website vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen. Zij worden beheerst door het Belgisch recht.