Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Elke bestelling betekent de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor de eenmanszaak Diane Wynants, met als commerciële benaming: Think Zebra. Ze hebben voorrang op  de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging.

2. Offertes
Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn inclusief 21% btw. De offerte vormt de basis voor de latere factuur,  geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

3. Voorschotten
Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50% worden gevraagd. Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer. (Bijv. tussentijdse facturen)

4. Aanpassingen
De opdrachtgever heeft recht op 1 correctieronde/of herzieningen, tenzij anders overeengekomen.

Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Diane Wynants aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)
Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

5. Eigendomsrechten
Tot aan de volledige betaling van alle sommen die verschuldigd zijn uit hoofde van de overeenkomst (zijnde zonder limitatief te zijn van de hoofdsom, interesten, kosten van vervoer en verpakking, verschuldigde btw en eventuele andere te betalen belastingen, schadevergoedingen,…) zal de eenmanszaak Diane Wynants eigenaar blijven van het resultaat van de betrokken dienst.

6. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inlichtingen, teksten, foto’s en afbeeldingen die hij aan de eenmanszaak Diane Wynants verstrekt. Hij wordt geacht er eigenaar van te zijn of er de auteursrechten van verworven te hebben. De eenmanszaak Diane Wynants wijst alle verantwoordelijkheid af bij vervolging wegens namaak of inbreuk van de auteursrechten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten en vertalingen van Diane Wynants. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer.

De eenmanszaak Diane Wynants is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of leveranciers. De eenmanszaak Diane Wynants sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de diensten voor de klant en/of zijn aangestelden en/of derden. De eenmanszaak is in geen geval aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij niet-contractueel, voor indirecte schade, winst- of inkomstenverliezen, gevolgschade, productieverliezen, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie of voor enige eis die zou worden ingediend door een derde tegen de klant, zonder hiermede limitatief te willen zijn. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, is de aansprakelijkheid van de eenmanszaak Diane Wynants beperkt tot de meest recente jaarlijkse prijs van de dienstverlening betaald door de klant.

7. Geheimhouding
Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

8. Privacy
Think Zebra past de regels toe van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast past Think Zebra eveneens de Europese verordening 2016/679 inzake de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen (beter gekend als “GDPR”) toe. De persoonlijke gegevens, die Think Zebra verzamelt, worden verwerkt door Diane Wynants, eigenaar van Think Zebra. De verzamelde gegevens worden door haar gebruikt voor interne administratieve doeleinden, verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op diane@thinkzebra.be. De verzamelde persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan derden. U kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die Think Zebra over u verwerkt heeft en u heeft het recht foutieve gegevens te laten verbeteren. Aanvullende inlichtingen kan men bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, +32 2 213 85 40.

9. Klachten
Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst.  Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Diane Wynants is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

10. Verzuim opdrachtgever
Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Diane Wynants de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

11. Bewijs
Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

12. Facturatie en betaling
De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst, vertaling, aanpassing of oplevering van het project, tenzij anders overeengekomen. Betalingen worden gedaan in euro of in de munteenheid die werd overeengekomen, netto en zonder disconto. De btw en alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, heffingen, kosten en lasten van welke aard ook, zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn steeds ten laste van de klant.

De betalingstermijn vermeld op de factuur  bedraagt 30 kalenderdagen en geldt als uiterste betaaldag. Iedere onbetaalde factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% per jaar en dit met een minimum van €50, als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien blijven nalatigheidsinteresten verschuldigd vanaf de vervaldatum. Laattijdige betalingen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een jaarlijkse rente die gelijk is aan het rentetarief basisherfinanciering van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot op het hogere halve procentpunt. In geval van faillissement, de neerligging van een verzoekschrift binnen de wet continuïteit ondernemingen, de gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van het bedrijf van de klant, heeft de eenmanszaak Diane Wynants het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen van de door haar geleden schade, dit alles zonder rechterlijke tussenkomst.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht
De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de eenmanszaak Diane Wynants.